back to previous page
Oreocallis brachycarpa   (Sleum.) Sleum.
Familia : Proteaceae
Species name according to : Engl. Bot. Jahrb. lxxvi. 203 (1954).

Specimens available at the Tervuren Xylarium