back to previous page
Ilex pubilimba   Merr. & Chun
Familia : Aquifoliaceae
Species name according to : Sunyatsenia 5(1-3): 109-110. 1940.

Synonyms
Ilex hirsuticarpa Tardieu;
Specimens available at the Tervuren Xylarium