back to previous page
Aesandra butyraceoides   (Roxb.) H.B. Naithani
Familia : Sapotaceae
Species name according to : Flow. Pl. India, Nepal & Bhutan:277 (1990):