back to previous page
Sarcaulus vestitus   (Baehni) T.D.Penn.
Familia : Sapotaceae
Species name according to : Fl. Neotrop. Monogr. 52: 237. 1990

Synonyms
Pouteria vestita Baehni;