back to previous page
Sorindeia lagdoensis   Engl. & K.Krause
Familia : Anacardiaceae
Species name according to : Engl. Jahrb. xlvi. 342 (1911).