back to previous page
Sideroxylon majus   (C.F. Gaertn.) Baehni
Familia : Sapotaceae
Species name according to : Boissera 1 11: 130. 1965.

Synonyms
Calvaria major C.F. Gaertn.;