back to previous page
Richardella superba   (Vermoesen) Baehni
Familia : Sapotaceae
Species name according to : Boissiera, xi. 98 (1965).

Specimens available at the Tervuren Xylarium