back to previous page
Pouzolzia poeppigiana   (Wedd.) Killip
Familia : Urticaceae
Species name according to : Journal of the Washington Academy of Sciences 21: 347. 1931.

Synonyms
Boehmeria aspera (Wedd.) Blume; Boehmeria discolor Poepp. ex Blume; Boehmeria discolor Poepp. ex Wedd.; Goethartia edentata (Kuntze) Herzog; Margarocarpus asper Wedd.; Margarocarpus poeppigianus Wedd.; Pouzolzia aspera (Wedd.) Wedd.; Pouzolzia discolor Wedd.; Ramium edentatum Kuntze;
Specimens available at the Tervuren Xylarium